Bijelo Polje / Prijepoljcu pritvor zbog marihuane

0
1145

Su­di­ja za is­tra­gu Vi­šeg su­da Va­nja Ra­ko­njac sa­slu­ša­la je Da­ne­sa Alo­me­ro­vi­ća (26), iz Pri­je­po­lja, dr­ža­vlja­ni­na Sr­bi­je, od­re­di­la mu jed­no­mje­seč­ni pri­tvor i do­ni­je­la rje­še­nje o po­kre­ta­nju is­tra­ge.

Pri­tvor je od­re­đen zbog stra­ha od bjeg­stva osum­nji­če­nog, s ob­zi­rom na to da je stra­ni dr­ža­vlja­nin.

Alo­me­ro­vić je u od­bra­ni ka­zao da je dro­gu dr­žao is­klju­či­vo za svo­je i po­tre­be svog bra­ta i da je za nju do­šao u Cr­nu Go­ru jer je mo­gao da je na­ba­vi po ni­žoj ci­je­ni.

Pre­ma rje­še­nju o pri­tvo­ru, po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci Odje­lje­nja gra­nič­ne bez­bjed­no­sti Bi­je­lo Po­lje i ca­rin­ski slu­žbe­ni­ci Ca­rin­ske is­po­sta­ve Do­bra­ko­vo su 1.2.2018. go­di­ne, oko 21.45 ča­so­va, na gra­nič­nom pre­la­zu Do­bra­ko­vo, pri­li­kom iz­la­ska iz Cr­ne Go­re, kon­tro­lom auto­bu­sa na re­la­ci­ji Her­ceg No­vi – Be­o­grad pro­na­šli i od­u­ze­li ke­su sa 136,7 gra­ma ma­ri­hu­a­ne. Ke­sa se na­la­zi­la is­pod sje­di­šta Alo­me­ro­vi­ća.

On je li­šen slo­bo­de i pre­dat slu­žbe­ni­ci­ma Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv dro­ge.