To­kom pro­šle go­di­ne u Gusinju i Petnjici nije bilo razvoda brakova, u Rožajama 51, Bijelom Polju 35

0
1343
blank
Foto: Profimedia/Ilustracija

To­kom pro­šle go­di­ne u Cr­noj Go­ri je sklo­pljen 3.321 brak, dok su 633 brač­na pa­ra raz­ve­de­na. Za­vod za sta­ti­sti­ku (MON­STAT) re­gi­stro­vao je da je naj­vi­še bra­ko­va i sklo­plje­no (1.077) i raz­ve­de­no (227) u Pod­go­ri­ci, pre­nio je ju­če por­tal CdM.

Po­red Pod­go­ri­ce, po ve­li­kom bro­ju raz­vo­da bra­ko­va is­ti­ču se Bar (82), Nik­šić (80), Ro­ža­je (51) i Bi­je­lo Po­lje (35).

S dru­ge stra­ne, u de­vet cr­no­gor­skih op­šti­na to­kom 2017. go­di­ne ni­je bi­lo raz­vo­da bra­ko­va. Ra­di se o op­šti­na­ma An­dri­je­vi­ca, Bu­dva, Gu­si­nje, Ko­tor, Moj­ko­vac, Pet­nji­ca, Plu­ži­ne, Šav­nik i Ti­vat.

U ovoj ze­mlji je pro­šle go­di­ne evi­den­ti­ran ve­ći broj ro­đe­nih (7.422) ne­go umr­lih (6.511). Od ukup­nog bro­ja ro­đe­nih 3.869 je bi­lo dje­ča­ka, a 3.553 dje­voj­či­ce, što sta­ti­stič­ki zna­či da je dnev­no u pro­sje­ku na svi­jet do­šlo 20 ma­li­ša­na.

Po do­stup­nim po­da­ci­ma MON­STAT-a, to­kom pro­šle go­di­ne umr­lo je vi­še mu­ška­ra­ca (3.432) ne­go že­na (3.079).

Za­bri­nja­va po­da­tak da je u Plje­vlji­ma u pro­šloj go­di­ni za­bi­lje­že­no da je broj umr­lih znat­no ve­ći od bro­ja ro­đe­nih. U gra­du pod Go­lu­bi­njom ro­đe­no je 189, a pre­mi­nu­lo čak 427 oso­ba. Ne­ga­ti­van pri­ro­dan pri­ra­štaj za­bi­lje­žen je i u An­dri­je­vi­ci, Be­ra­na­ma, na Ce­ti­nju, u Gu­si­nju, Ko­la­ši­nu, Moj­kov­cu, Nik­ši­ću, Pet­nji­ci, Šav­ni­ku, Ul­ci­nju i na Ža­blja­ku.

To­kom pret­hod­ne go­di­ne sta­nov­ni­štvo je naj­vi­še od­la­zi­lo sa sje­ve­ra. Nik­šić je na­pu­sti­lo 675 gra­đa­na, a Bi­je­lo Po­lje 638. Na li­sti gra­do­va iz ko­jih vi­še sta­nov­ni­štva od­la­zi ne­go što se do­se­lja­va su, po­red Nik­ši­ća i Bi­je­log Po­lja, i Be­ra­ne, Ce­ti­nje, Ko­la­šin, Plav, Plje­vlja, Ro­ža­je i Ža­bljak.

MON­STAT je evi­den­ti­rao da se u Pod­go­ri­cu do­se­li­lo naj­vi­še sta­nov­ni­ka (2.027), na­pu­stio je 851. Osim Po­gdo­ri­ce, ve­ći broj sta­nov­ni­ka do­se­lio se u Bar (508), Bu­dvu (495), Ti­vat (225) i Ul­cinj (135).

“Na osno­vu ovih po­da­ta­ka mo­že se za­klju­či­ti da dru­štvo već go­di­na­ma, i po­red broj­nih ape­la i utvr­đe­nih či­nje­ni­ca, ni­je ura­di­lo do­volj­no da sta­nov­ni­ke sa sje­ve­ra dr­ža­ve mo­ti­vi­še da osta­nu u za­vi­ča­ju”, pre­nio je por­tal CdM.